Enter code Log in
 
Zajímavé myšlenky a inspirace z HR Konference 2015

Na konci minulého roku se konala již tradičně HR konference MotivP, tentokráte pojmenovaná STRATEGICKÉ MYŠLENÍ. Na dvoudenní akci se sešli známé osobnosti českého a slovenského HR a vrcholového managementu, aby si navzájem vyměnili své zkušenosti a inspirovali své kolegy z oboru zajímavými myšlenkami.

František Hroník / MotivP

Úvod do strategického myšlení

Majitel společnosti MotivP a respektovaný odborník na řízení lidských zdrojů a psychologii práce zahájil konferenci představením situace, ve které se současné HR a management nachází. Firmy nutně potřebují "vidět, co zatím není vidět" a jejich chování můžeme charakterizovat jako střelbu na pohyblivý cíl. Dále připomněl, že budoucnost už není co bývala a nyní vytváříme své strategie s ohledem na svět VUCA, tedy nestabilní, nejistý, nejednotný a nejednoznačný. S čím tedy můžeme pracovat? Co jsou pevně uchopitelné body v takovém prostředí? Hodnoty, rozpoznatelnost, identita, sdílení a interdisciplinarita.

František Hroník

František Hroník

Michal Heisig / Seznam.cz

Obchodní strategie a její účastníci

Příspěvek z pohledu zkušeného obchodníka poukázal na nutnost rychle reagovat na změny trhu a přizpůsobovat jim včas své firemní strategie. Strategii lze podle něj chápat do jisté míry jako jistotu. Pokud ji firma má, jsou její zaměstnanci klidnější a podle zkušeností Michala Heisiga například klidný obchodník víc prodá. Důležité je průběžně podávat pravdivé informace a vytvářet tak atmosféru důvěry. To vše pro silnou a sjednocenou firmu.

Jitka Schmiedová / Česká spořitelna

Jak (strategicky) rozhýbat HR

Ve svém vystoupení poukázala na zvyšující se význam HR oddělení a potřebu sedět společně u stolu s vedením při tvorbě strategie firmy. Strategické myšlení přivedlo HR oddělení České spořitelny na cestu zaměření se na tyto čtyři činnosti: fokus, zjednodušení, empowerment a execution. HR musí mít neustále ambice, proto je potřeba mít ambiciózní HR vizi, HR strategii, priority a cíle, přivést do HR osobnosti (talenty), zploštit strukturu, posadit lidi ke stolu a dát jim odpovědnost.

Milan Smejkal / Hartmann - Rico

Strategické role HR v podnikání

S pomocí praktického úhlu pohledu postavil HR do role partnera v podnikání. V praxi to znamená posunout HR oddělení blíže k výkonovým oblastem. To vyžaduje, aby znalo svou entitu, rozumělo jí do hloubky a dostalo větší možnost vytvářet vlastní strategii a vliv ve firmě. Jako další nezbytnost, pro správné fungování HR vidí Milan Smejkal ve vytvoření motivačního prostředí díky férovému ohodnocení lidí, což může být těžké. Osvědčilo se mu svěření daného úseku lidem, ze kterého do HR původně přišli. Řídícím personalistům doporučuje dostat HR více do byznysu, více na oči.

Tatiana Trebatická / SLOVNAFT

Strategické myšlení ve společnosti SLOVNAFT

HR oddělení své strategické myšlení prioritně odvíjí od vize společnosti SLOVNAFT "Být pro zákazníky první volbou". Z následných tří pilířů strategie společnosti je HR zodpovědné právě za správné fungování pilíře lidi (zbylé jsou trh a zařízení). Aby jej udrželo pevný a silný, vytvořilo dlouhodobé směřování, které založilo na čtyřech aspektech: týmové spolupráci, podpoře talentů, inovativnosti a rozvoji klíčových kompetencí lídrů. Pro zapojení lidí do spojených procesů bylo zapotřebí správně nastavit komunikaci a vytvořit atmosféru důvěry pro otevření se vůči vedení firmy. Z dlouhodobého hlediska je také důležité hledání talentů, proto má SLOVNAFT propracovaný talent management. Své budoucí zaměstnance hledá doslova napříč celým vzdělávacím systémem. HR oddělení vytvořilo různé podpůrné programy, od zábavných, pro děti na základních školách (Krimichemie), až po startující mezinárodní kariéru pro čerstvé absolventy vysokých škol (GROWWW).

Tatiána Trebatická

Tatiana Trebatická

Jiří Hlavenka / Skypicker a Fayn

Co se můžeme naučit od technologických firem

Příspěvek známého brněnského investora probudil v lidech globální strategické myšlení. Na technologických firmách, včetně vlastní společnosti Skypicker, ukázal Jiří Hlavenka pravidla úspěchu rychle rostoucích společností. V rámci firmy považuje za důležitá cloudová řešení, méně porad a kratší plánování, zaměřit byznys globálně, tolerovat chyby a nasadit šílené tempo. Nebát se to, co již funguje, dělat jinak, znovu a lépe". Za úplný základ úspěchu však považuje samotné lidi! Ti musí umět snášet extrémní pracovní zatížení, být pružní, protože každý den je vše jinak, mít otevřenou mysl, inovativnost a nápaditost (ani solitér není v tomto případě na škodu) a spíše než věk je důležitý jejich "dobrodružný duch".

Jiří Kůs / nanoSPACE

Můj příběh a Třetí průmyslová revoluce

Jedinečný nadčasový příspěvek s futuristickým nádechem. Jiří Kůs v něm představil blízkou budoucnost podle Třetí průmyslové revoluce a její vliv na technologie a hlavně člověka. V popředí stojí sdílená ekonomika. Hybatelem změn budou technologie (nanotechnologie) a chytré materiály, auto již nebudeme vlastnit, ale využívat pouze jako službu, energie budou díky pokročilým technologiím pro každého zdarma, lidé budou více soběstační a lidská společnost laterální. To vše by si firmy i její zaměstnanci měli uvědomit a vycházet z toho při svém strategickém myšlení a plánování.

Jáchym Jaroslav Šimek / Želivský klášter

Myslet i na druhé

Představil strategické myšlení skrze lidskost a pokoru. Ve svém příspěvku připomněl, že dobrá strategie myslí nejen na zájmy své, ale i na zájmy druhých, jen taková se podle něj může dlouhodobě potkat s úspěchem. Roli HR považuje za nesmírně důležitou právě pro využívání zdrojů pro ty druhé. Směrem k řídícím pracovníkům zdůraznil soucit s druhými, soucit s těmi, kteří jsou pod námi ve firmě. Vyzdvihl inteligenci jako důležitý atribut člověka, protože rozum čili intelekt nám umožňuje latinsky intus-legere, tedy "číst vevnitř". Závěrem se ještě zmínil o potřebě zachovat si nadhled a umět si udělat legraci ze sebe sama.

Jiří Očadlík a Eva Vacíková / FEI Company

You never get bored at FEI

První duo ukázalo to nejlepší z HR skutečně světové firmy, lídra na trhu ve výrobě elektronových mikroskopů. Podpora ze strany HR je velmi důležitá, protože firma je postavena na lidech a "Roste tak, jak roste její zaměstnanec", jak se cítí "být s firmou" a jakou má radost z práce. Zaměstnanci ve FEI vytváří každý den své vlastní strategie a je jen na nich, pro jaké se rozhodnou. Důležité je sladit je s očekáváním firmy. Například na pozici System tester dostane zaměstnanec termín a technickou pomoc, avšak pořadí testování nebo opravy závad během kompletování si řídí sám. Je tedy odpovědný za výsledek a racionální využití času. Členové projektového týmu zase obdrží cíle, ale týmová práce, dohoda, consensus najít vhodnou formu provedení a časování je na nich. Musí si nastavit vlastní strategii dosažení cílů.

Michal Kovařík / ČEZ Zákaznické služby

Proč je dobré míti HR strategii aneb co nám funguje

Michal Kovařík hned z počátku prohlásil, že "cesta úspěchu vede přes lidi". Jejich HR strategie zasahuje do všech úrovní. HR zajišťuje i otevřenost k lidem a správnou komunikaci, takže má stanovený samostatný časový plán, který zahrnuje například pravidelné setkávání s vedením. Ve společnosti funguje propracovaný kompetenční model nazvaný Vitality chart, ve kterém má každý zaměstnanec svůj profil a měří mu kupříkladu jeho kompetence směrem k zákazníkům či k týmu. Podle výsledků jsou lidé zařazeni do kategorií, jejichž vizualizace poskytuje HR přehled a může tak lépe zaměřit development.

Jaroslava Rezlerová / Manpower

Existují ještě nějaké jistoty v HR v době trvalé nejistoty

Ředitelka personální agentury Manpower nasměrovala firmy do tvrdé reality a za asistence statistik prohlásila, že lidé nejsou a bude hůř. Zdůraznila firmám potřebu přizpůsobovat se rychleji a učinit "určité kroky". Podstatné je hledání talentů, proto by měly firmy rychle dostat do souladu svoji talent strategii s business strategií. Využití strategického myšlení vidí například v oslovování mladých lidí netradičními a kreativními způsoby.

Patrik Polakovič a Lenka Kandrnálová / Xella

Návrat v minulosti úspešnej firmy na správnu cestu

Firma a tím i HR volí různé strategie v různých situacích. V krizi je potřeba hledat stávající "silnou základnu". S tou pracovat při definování vize a tvorbě strategie. Jednotlivé funkční strategie (HR, obchod, výroba...) musí být v souladu se strategií firmy. Proto je nutné ji odkomunikovat do hlav pracovníků napříč celou organizací a zapojit každého do nacházení zdrojů. Najít správné cíle do naplnění strategie je opět zásadní, ve společnosti Xella si v jednu chvíli uvědomili, že "Cílem je nabídnout řešení, cílem není prodávat."

Aly Wahdan a Michal Holeček / Procter & Gamble - Rakona

Samostatné týmy - Základní kámen strategie

V Rakoně komunikují strategie a cíle k lidem systematicky. Od podniku se dostávají přes provoz do oddělení, a odtud až do týmů k jejich jednotlivým členům. Na každé z těchto úrovní je očekávána zpětná vazba, která se obratem dostává zpět až k vedení. Lidem je tak dána možnost podílet se na tvorbě strategie a být toho všeho součástí. A zaměstnanci potřebují pocit sounáležitosti. Při práci s týmy je třeba myslet na to, že samostatnost je vybudovaná, ne "vrozená".

autor: Ing. Stanislav Wolf

MotivP Konference 2016

Kontakt pro média:
Martin Jelínek / marketingový ředitel
+420 777 668 475
martin.jelinek@motivp.com