Enter code Log in

Knihy Paula Marciana


9 otázek, které vám pomohou změnit sami sebe

Osobní zkušenost mne přivedla k přesvědčení, že většinu Američanů jejich práce nejenže téměř vůbec netěší - ale dokonce jim přináší citové, duševní i fyzické utrpení. Je to smutná pravda. Přestože věřím, že každý je v konečném důsledku strůjcem svého štěstí, pracovní zkušenosti mohou významně přispět k emoční pohodě jednotlivce. (A také věřím, že lidské bytosti jsou stvořeny k prodlévání ve štěstí, nikoli ve strádání.) Zaměstnavatelé, kteří usilují o co nejvyšší produktivitu a celkové zapojení svých zaměstnanců, by si ovšem počínali prozíravě, kdyby se s touto problematikou blíže obeznamovali. V konečném důsledku je zaměstnancova spokojenost a pohoda nejen v jeho nejlepším zájmu, ale přímo a hmatatelně se projevuje i v samotné organizaci, například vyšší produktivitou, nižší absencí, kvalitněji odváděnou prací a lepší péčí o zákazníka.

Na základě stoletého výzkumu, prováděného jinými badateli, a také vlastního desetiletého zkoumání, jsem dospěl k závěru, že angažovanost pracovníků se přímo úměrně odráží v míře jejich spokojenosti a pohody. Zaměstnanci, kteří poctivě pracují a prospívají tak své organizaci, mnohem pravděpodobněji dosáhnou vyšší úrovně uspokojení nežli pracovníci, kteří při realizaci úkolů a vize organizace vyvíjejí jen minimální úsilí. Stručně řečeno, životaschopnost organizace závisí na angažovanosti a spokojenosti zaměstnanců.

Zaměstnavatelé sice nemohou přímo prohlubovat pohodu svých zaměstnanců - ani by se o to neměli pokoušet -, nadřízení a manažeři však mohou podstatně ovlivnit jejich angažovanost. Otázkou pak zůstává, jak nejúčinněji toho dosáhnout. Můj výzkum mi poskytl velice jednoduchou odpověď: Respektem. Respekt jako takový představuje v našem osobním i profesním životě nezbytný předpoklad angažovanosti. Zamyslete se nad tím. Když cítíme, že jsme někým respektováni, anebo si k něhomu respekt sami vypěstujeme, když se pro nás stává duševně i emočně přitažlivým. Ve spojitosti se zaměstnáním vede angažovanost k vyšší míře úsilí při rozhodování, k odhodlanosti, obětavosti i loajálnosti, a tím pádem i k lepšímu navozování pracovní pohody a spokojenosti.

Následující cvičení nazvané "Okruh respektu" ozřejmuje účinek respektu na pracovišti.

Popište dobu, kdy jste respektovali:

  • organizaci, pro kterou jste pracovali - uznávali jste její poslání, vizi, cíle i záměry. Na dotazy, kde pracujete, jste odpovídali s hrdostí.
  • svého nadřízeného - pokládali jste jej za někoho, kdo vám věří, kdo vás koučuje a zaškoluje, kdo za vámi stojí a po zásluze vás pochválí - ale když to bude potřeba, také na vás zvýší hlas!
  • své kolegy v týmu - tvořili jej lidé, kteří své práci rozumí, navzájem se podporují, podílí se na plnění úkolů, a hovoří jeden s druhým, nikoli jeden o druhém.
  • svou práci - připadala vám smysluplná a motivující. Když se vás někdo zeptal, co děláte, sdělovali jste mu to s hrdostí.

A popište také chvíle, kdy jste si jako člověk připadali opravdu respektovaní - lidé se zaobírali vašimi nápady a obavami, dostávalo se vám patřičného ocenění i uznání za vlastní přínos a byli jste za své úsilí a dosažené výsledky také spravedlivě odměněni.

Na chviličku se nad svými odpověďmi zamyslete. Vykonávali jste někdy takové zaměstnání, pro něž platila všechna výše uvedená tvrzení? Jinými slovy, respektovali jste svoji organizaci, svého nadřízeného, své kolegy v týmu, svou práci, a přitom jste si i vy připadali respektovaní? Pokud ano, asi se usmíváte. Zřejmě jste chodili do práce velice rádi. Jestliže jste něco takového prožili, náležíte do nepříliš početného "klubu" šťastlivců. Převážná většina lidí totiž vnímá pojem "práce" jen jako slovo o pěti písmenech.

Všímněte si, jak značný vliv respekt má a jak může být pro zaměstnancovu angažovanost a spokojenost téměř zcela určujícím faktorem.

K angažovanosti sice přispívá každý z předchozích aspektů "Okruhu respektu", prvořadý je však pozitivní, na respektu založený vztah s nadřízeným. Právě ten lze však také naštěstí vhodným tréninkem nejsnadněji zdokonalovat.

Model RESPECT™ představuje principy uplatnitelné v praxi, které jsem sestavoval během let zkoumání, konzultací a implementace. Model definuje sedm klíčových vlivů, které vedou k zaměstnancovu pocitu vlastní respektovanosti. Počátečními písmeny v angličtině utvářejí akronym RESPECT:

Uznání (Recognition) - být uznáván a oceňován za vlastní přínos.
Zabezpečení (Empowerment) - mít přístup ke zdrojům a ke vzdělání nezbytným k úspěchu.
Podpůrná zpětná vazba (Supportive Feedback) - průběžně mít přístup k odbornému vedení a koučování svědomitým a kompetentním nadřízeným.
Partnerství (Partnering) - být doopravdy považován za obchodního partnera a kolegu, ať jsou vaše postavení či funkce jakékoli.
Očekávání (Expectations) - být obeznámen s tím, co se přesně očekává, a za splnění stanovených cílů nést odpovědnost.
Ohleduplnost (Consideration) - těšit se ohleduplnému zacházení ze strany druhých, kteří vás budou brát jako člověka, ne jako další kus.
Důvěra (Trust) - požívat důvěru, že své úkoly řádně splníte, a disponovat samostatností a rozhodovacími pravomocemi, jež této důvěře odpovídají.

Ačkoli všeobecné zásady respektu na pracovišti nejsou žádnou novinkou a skutečně je mnoho organizací podle všeho považuje za svůj prvořadý princip, zjišťuji, že je většinou jen proklamují na papíře, než aby je uplatňovaly v praxi. Ve skutečnosti sice téměř všichni tvrdí, jak je pro ně utváření firemní kultury založené na respektu podstatné, v praxi však tato teoretická zásada příliš nenachází faktické uplatnění. Většina lidí zpravidla bohužel zapomíná, že by se k ostatním měli chovat s patřičným respektem. Naštěstí se však nadřízení - i zaměstnanci na všech úrovních - mohou naučit jednoduchým technikám, jak odpovídající respekt projevovat a jak se vyvarovat nezdvořilého jednání. Slouží k tomu těchto deset konkrétních strategických zásad:

Neplýtvejte časem ostatních; dostavujte se na schůze ve stanovenou hodinu.
Naslouchejte pozorně; udržujte oční kontakt.
Dodržujte sliby; pokud jim nedostojíte, vyvoďte z toho pro sebe důsledky.
Ujistěte se, že ostatní disponují informacemi, které potřebují pro co nejlepší pracovní výsledky.
Jestliže vás něco znepokojuje, pohovořte si přímo s danou osobou, nikoli s někým jiným o ní.
Poskytujte konstruktivní zpětnou vazbu a vyzývejte k ní i ostatní.
Oceňte pomoc kolegů a poděkujte jim za ni.
Své nápady uveďte slovy: "Rád bych nabídl jiný úhel pohledu."
Když má někdo lepší nápad, uznejte to.
Aktivně se o druhé zajímejte a zjišťujte, co pokládají za důležité.

Na tomto místě bych vás chtěl vybídnout, abyste se okamžitě vcítili přinejmenším do jedné z technik a začali ji praktikovat alespoň u jednoho kolegy či zaměstnance - případně u přítele nebo člena rodiny! (Technika, kterou si zvolíte, pochopitelně nemusí být uvedena v předchozím výčtu, neboť respekt lze projevovat mnoha způsoby.) Jakmile začnete projevovat více respektu, pozorujte, jak se tím zvyšuje zainteresovanost a spokojenost osob z vašeho okolí. Ručím za to, že to tak bude.

Kontakt pro média:
Martin Jelínek / marketingový ředitel
+420 777 668 475
martin.jelinek@motivp.com